Publications Conservation Biology 1972 - 1990

Overview of th publications of the department of Conservation Biology (1972-1990)

1990

Akkerman, S.S. (1990)
Mash development for lake restoration. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.): The People's Role in Wetland Management: proceedings of the International Conference Leiden, The Netherlands, June 5-8, 1989.Centrum voor Milieukunde, Leiden,p. 853

Beneker, E.J., C.P.M. Berix, O.M. Crijns, H.P.J.M. Heuvelsland, M. Ten Hove, T. Kassenaar, A.C. van Klinken & L.H.M. Vollebregt (1990)
Verantwoord hergebruik van gereinigde grond; knelpunten en beleidsaanbevelingen, UBM/CML, Leiden

Berkhuizen, H., W.J. ter Keurs & R. ter Bogt (1990)
Vogelkontrakt sneuvelt met doel in zicht.Duurzame energie3, 35-37

Boesveld, M. (1990)
Planning with Women for Wise Use of the Environment. Research and practical issues. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management.Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 781-790.

Boesveld, M. (1990)
Vrouwen in een veranderende wereld. Een systematische-thematische catalogus van relevante categorieën voor vrouwen en ontwikkeling en feministische antropologie. VENA, Leiden, 72 p.

Canters, K.J. (1990)
Lukt de herpetofauna-inbreng ook op landelijk niveau? In: Gelder, J.J. van & H.P. Stumpel, (red.): "Van waarneming tot beleid": 13-24. Publikatie 6 van de Werkgroep Amfibieën en Reptielen Nederland. Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam

Canters, K.J., G.R. de Snoo, F.M.W. de Jong & J. van der Linden (1990)
Side-effects of pesticides on terrestrial invertebrates and aquatic fauna.CML report 46,Leiden: Centrum voor Milieukunde

Clausman, P.H.M.A. & Th.C.P. Melman (1990)
Instruments for combining intensive dairy farming and nature conservation in The Netherlands. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.): The People's Role in Wetland Management: proceedings of the International Conference Leiden, The Netherlands, June 5-8, 1989.Centrum voor Milieukunde, Leiden, 583-589

Cobb, S. & G.M. Van den Top (1990)
The People's Role in Floodplain Management.In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management.Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 211-217.

Cuperus, R., C.L.G. Groen, F. Klijn & K.J. Canters (1990)
Aanzet tot methoden van effektvoorspelling voor verdroging, verstoring en versnippering veroorzaakt door (de aanleg van) rijkswegen in het kader van m.e.r. Centrum voor Milieukunde, Leiden

Diepen, P. van & J.L. Fiselier (1990)
The Bintuni case: Nature under Siege. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management. Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 651-666.

Drijver, C.A.(1990)
The environmental impacts: disaster or development?The Courier, no. 124, pp. 68-71.

Eulderink, J.H.M., R.M. Wanders, G.J. de Bruyn & W.J. ter Keurs (1990)
De invloed van de nestplaatskeuze van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen op eipredatie door Vossen Vulpes vulpes.Huid en haar,9e jaargang nr. 3, 97-110

Fiselier, J.L. (1990)
Living off the Floods; strategies for the integration of conservation and sustainable resource utilization in floodplains. A report of the Environmental Database on Wetland Interventions (EDWIN). Centre of Environmental Science, Leiden University, 119 p.

Fiselier, J.L. (1990)
Living off the Tides; strategies for the integration of conservation and sustainable resource utilization along mangrove coasts. A report of the Environmental Database On Wetland Interventions (EDWIN). Centre of Environmental Science, Leiden University, 112 p.

Fiselier, J.L. & F. Klijn (1990)
Withering fields or Rhine water distribution; on the environmental effects of increased Rhine water distribution and alternative strategies. In: Proceedings of the European Conference on Landscape Ecological Effects of Climatic Change, Lunteren

Fluit, N. van der, R. Cuperus & K.J. Canters (1990)
Mitigerende en compenserende maatregelen aan het hoofdwegennet voor het bevorderen van natuurwaarden. CML mededelingen 65, Centrum voor Milieukunde, Leiden, 99 p.

Fluit, N. van der, R. Cuperus, K.J. Canters & H.A. Udo de Haes (1990)
Natuur en landschap in de knel; versnippering door verkeerswegen. Stedenbouw en Volkshuisvesting 71(5): 35-39

Glasbergen, P. & F. Klijn (1990)
Overview paper: integrated water and wetland management.In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.): The Peoples Role in Wetland Management; proceedings of the International Conference on Wetlands,5-8 June 1989, Leiden: 683-693

Gool, C.R., C.L.G. Groen, J. Runhaar & A.R. van Amstel (1990)
Verdroging van natuur in Nederland: inventarisatie van de omvang van het probleem. Landschap 7: 145-163

Graaf, H.J. & G. Tamminga (1990)
Produktiebeheersing in de melkveehouderij - Verkenning van de gevolgen voor landbouw, natuur en milieu. Onderzoekverslag 70 Landbouw-Economisch Instituut en rapport Milieubiologie Rijksuniversiteit Leiden.Den Haag, 152 p.

Groot, W.T. de (1990)
Problem Situation Analysis: A general methodology 'beyond farming systems', worked out for the Environment and Development field. In: NORAGRIC (ed.), The Sustainability of Sub-Sahara Production Systems, Agricultural University of Norway, Ås, pp. 205-229.

Groot, W.T. de (1990)
Valeur et fonctions des zones humides. In: J. Harthoorn (ed.), Manuel de travaux pratiques sur les zones humides de l'Afrique de L'Ouest, avec référence spéciale au Cameroun, CML Leiden, Ecole de Faune Garoua, pp. 70-82.

Groot, W.T. de & S.M. Zanen (1990)
Enhancing Participation of Local People; a discussion summarized. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management. Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 515-527

Harthoorn, J. (1990)
Manuel de travaux pratiques sur les zones humides de l'Afrique de L'Ouest, avec référence spéciale au Cameroun, CML Leiden, Ecole de Faune Garoua, 182 pp

Jong, F.M.W. de, G.R. de Snoo, K.J. Canters & E. van der Voet (1990)
Field trials for evaluating the side effects of pesticides.CML report 60, Leiden, Centrum voor Milieukunde

Jansen, F.A. (1990)
Resultaten natuurproduktie-betaling bemoedigend. Winkelwijzer Rijksuniversiteit Leiden - Informatieblad Wetenschapswinkel, jaargang 5, p. 1

Klijn, F. & A. Laansma (1990)
Gebiedsgericht milieubeleid; theorie en praktijk en aanzet tot onderzoeksprogrammering. CML rapport 61, Leiden, Centrum voor Milieukunde: 75 p. (bijlagen 109 p.)

Klijn, F., J.B. Latour, M.I. Nip, C.L.G. Groen & H.A. Udo de Haes (1990)
De milieukwaliteit van ecodistricten. Deel 1: Ecologische normstelling en milieukwaliteitsbepaling. RIVM rapport 751901002, Bilthoven. CML rapport 62, Leiden, Centrum voor Milieukunde, 28 p.

Klijn, F., J.B. Latour, M.I. Nip, C.L.G. Groen, H.A. Udo de Haes, M.M.H.E. van den Berg & J.J. Hofstra (1990)
De milieukwaliteit van ecodistricten. Deel 2: Methode en aanzet tot uitwerking. RIVM-rapport 751901003, Bilthoven. CML rapport 63, Leiden, Centrum voor Milieukunde, 110 p.

Klijn, F. & H.A. Udo de Haes (1990)
Hiërarchische ecosysteemclassificatie: voorstel voor een eenduidig begrippenkader.Landschap7(4): 215-233

Korthof, H. & W. Stellingwerf (1990)
The environmental crisis. AT Source, vol. 18, 2, pp. 1-6.

Kruk, M. & W.J. ter Keurs (1990)
Door mestuitrijverbod en onderwerkplicht: Mogelijk schade aan legsels van weidevogels. Landbouwkundig Tijdschrift (102)2, 23-27

Kruk, M. & A.J. van Strien (1990)
Mestbeleid vergeet weidevogels. Veenweide, jaargang 3, nr 1, 2-3

Kruk, M. & M.A.W. Noordervliet (1990)
Sparen van weidevogellegsels bij het maaien: Hoe zinvol? Vanellus, XLlle jaargang, nr. 4, 82-89

Kruk, M., B. van Agt & R. Tekke (1990)
Kievitvrouwtjes na verlies kuikens opnieuw aan de leg. Vanellus, XLllle jaargang nr. 1, 21-23

Marchand, M. & J.P. Gilhuis (1990)
Milieu en Novib: van randvoorwaarde naar duurzame ontwikkeling, 133 p.

Marchand, M. & H.A. Udo de Haes (eds.) (1990)
The People's Role in Wetland Management. Proceedings of the International Conference on Wetland Management (1989)
. Centre of Environmental Science, Leiden University, 872 p.

Meij, T. van der & A. J. van Strien (m.m.v. M.A.W. Noordervliet) (1990)
Milieuschade aan de landbouw in Nederland. Intern rapport Milieubiologie R.U.Leiden (later uit te geven door RIVM en MiBi), 58 p.

Meij, T. van der (m.m.v.: F. Berendse, H.F. van Dobben, W.J. ter Keurs, W.E.M. Laane & P.C. Meeuwissen) (1990)
Grenzen aan de stikstofbemesting, bezien vanuit de effecten op natuurwaarden in Nederland - Een literatuuroverzicht. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 24 p.

Melman, Th.C.P. (m.m.v. A.J. van Strien) (1990)
Slootkanten in Veenweidegebieden - mogelijkheden voor natuurgerichte inrichting en beheer. Uitgave van de stuurgroep Nadere Uitwerking Groene Hart, Rijksplanologische Dienst, Tevens CML-mededeling 64, 60 p.

Melman, Th.C.P., L.F.C.M. van Oers & R.H. Kemmers (1990)
De stikstofbalans van slootkanten: aspecten van natuurgerichte inrichting en beheer van veenweidegebieden.Landschap7(3): 183-202

Mulder, J.L. (1990)
The stoat Mustela erminea in the Dutch dune region, its local extinction, and a possible cause: the arrival of the red fox Vulpes vulpes.Lutra33(1): 1-21

Mulder, J.L. (1990)
De das, een nachtelijke scharrelaar. Brabants landschap 88: 2-8

Mulder, J.L. (1990)
De hermelijn, flitsende konijnenvanger van de duin. Duin 13(3): 4-7

Mulder, J.L. (1990)
De hermelijn, verdwenen uit het duin. Duin 13(4): 4-7

Mulder, J.L. (1990)
Om de das. In: NRC Handelsblad, bijlage Wetenschap en Onderwijs. Amsterdam: 1-2

Musters, C.J.M. & W.J. ter Keurs (1990)
Factoren die de dichtheid van weidevogels bepalen; een reactie.Limosa63 (1), p. 38

Njiforti, H., T.H. Schrader & F.H. Toornstra (1990)
LEARN: a Methodological Challenge for Rapid Environmental Assessment, In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management. Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 797-807.

Nkwi, P. & F.H. Toornstra (1990)
Traditional Uses; Risks and Potentials for Wise Use. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management.Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 339-344.

Noordervliet, M.A.W., A.J. van Strien & T. van der Meij (1990)
Magnesiumtekort in ruwvoer in relatie tot botanische samenstelling en mestgift in veenweidegebieden. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 14 p.

Noordervliet, M.A.W. (1990)
Kruidenrijk weiland als oplossing bij magnesiumgebrek? Landbouwkundig Tijdschrift 102 (8), p. 26

Strien, A.J. van (1990)
Dierlijke mest verder aan banden. Veenweide, jaargang 3, nr 2, 20-21

Meij, T. van der (1990)
Toemaakdekken: van lusten tot lasten. Veenweide, jaargang , nummer 4, 45-46

Murk, A.J., A.A.A. van der Schraaf, R. Cuperus & H.A.M. de Kruijf (red.) (1990)
Strategieën voor ecologische normstelling waterbeheer. SDU Uitgeverij, ’s-Gravenhage

Oakley, P. & C.A. Drijver (1990)
Is there a Science of People's Participation in Wetland Management?In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management. Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 773-780.

Pons, L.J. & J.L. Fiselier (1990)
Sustainable Development of Mangroves. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management. Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 101-110.

Rijksen, H.D. & G.A. Persoon (1990)
Food from Indonesia's Swampforest: ideology or rationality? In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management. Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 384-394.

Rijksen, H.D. & G.A. Persoon (1990)
People and National Parks'. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management.Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 395-399.

Schraaf, A.A.A. van der, H.A.M. de Kruijf, R. Cuperus (red.) (1990)
Strategieën voor ecologische normstelling. Het spel en de knikkers, SDU-uitgeverij, ’s-Gravenhage: 87-108

Schrader, T.H. (1990)
Milieukunde in Ontwikkeling. Milieuproblemen in de Derde Wereld en de samenwerking tussen vakgebieden.LeidenDevelopment Studies no. 10, CML/CAsnws, 236 p.

Slootweg, R. (1990)
Water Resources Management and Health; general remarks and a case study from Cameroon. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management. Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 259-265.

Smart, M. & K.J. Canters (1990)
Overview paper: Ramsar, participation and wise use. In: Marchand, M. & H.A. Udo de Haes (eds): The People's Role in Wetland Management: Proceedings of the International Conference on Wetlands, Leiden,5-8 June 1989, 723-728

Snoo, G.R. de & K.J. Canters (1990)
Side effects of pesticides on terrestrial vertebrates.CML rapport 35, Leiden, Centrum voor Milieukunde

Soet, M.C. de & A.E. de Wit (1990)
Conflict Handling in Wetland Management.In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management. Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 637-644.

Strien, A.J. & E. Meelis (1990)
A Matched Pairs Selection method for the analysis of abundance data with many zero values.Journal of Vegetation Science1, 81-84

Tamis, W.L.M. (1990)
Ecologisch herstel van gereinigde grond; herstel van de vegetatie, mijten, springstaarten en regenwormen; In: Eijsackers, H. (ed.): Verslag van het 3e Symposium Speerpuntprogramma Bodemonderzoek, 26-28 november 1990, Lunteren, 93-94

Twisk, W. & W.J. ter Keurs (1990)
Anders schonen voor b(l)oeiende slootkanten. Milieu-aktief Water-special, p. 15

Twisk, W., N.A. van Brussel & W.J. ter Keurs (1990)
Demonstratief slootschonings-experiment - tussentijds rapport. Uitgave van Milieubiologie R.U.Leiden i.s.m. de Zuidhollandse Milieufederatie, 18 p.

Udo de Haes, H.A. & J.L. Fiselier (1990)
Poaching, Wildlife, Cropping and Sporthunting. In: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.), The People's Role in Wetland Management.Centre of Environmental Science, Leiden University, pp. 325-331.

Udo de Haes, H.A. & F. Klijn (1990)
Gebiedsgericht milieubeleid. In: Leroy, P. (red.): Milieubeleid in de jaren negentig; integratie van grijs en groen? Congresboek IVMNL-KUN, SSN, Nijmegen: 49-61

Udo de Haes, H.A., E. van der Voet, M.I. Nip, F. Klijn, C.L.G. Groen & J.B. Latour (1990)
De opzet van ecologische normstelling voor terrestrische gebieden. In: A.A.A. van der Schraaf, H.A.M. de Kruijf, R. Cuperus (red.): Strategieën voor ecologische normstelling. Het spel en de knikkers, SDU-uitgeverij, 's-Gravenhage: 87-108

Verstrael, T.J., G.J. de Bruijn & W.J. ter Keurs (m.m.v. M.A.W. Noordervliet) (1990)
Schade door vossen en andere roofdieren aan huisdieren. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 43 p. (+ bijlagen)

Verstrael, T.J., G.J. de Bruyn & W.J. ter Keurs (1990)
Loslopend pluimvee heeft meest van roofdieren te duchten - Huisvesting van huisdieren in hoge mate bepalend voor schade. Argus (15) 3, 13-15

Vos, P. (1990)
Inrichting van een beleidsgericht meetnet en richtlijnen voor de bemonstering - resultaten experimenteel biologisch meetnet. In: H.J.R. Lenders & A. Oosterbaan (red.). Verslag van de studiedag Het gebruik van inventarisatiegegevens in het natuurbeleid gehouden op 12 oktober 1989 in het I.A.C. te Wageningen, georganiseerd door de Particuliere Gegevensleverende Organisaties (PGO's), 12-23

Vos, P. (m.m.v. E. Meelis & W.J. ter Keurs) (1990)
Werkdocument weidevogelmeetnet Zuid-Holland - Een verslag van werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van het ontwerp van een weidevogelmeetnet voor de provincie Zuid-Holland. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 37 p. (+ bijlagen)

Vos, P., A.B.M. Orleans, M.P.J.M. Janssen, E. Meelis & W.J. ter Keurs (1990)
Natuur- en Milieumeetnetten voor het beleid. Deel 1. Hoofdrapport: het opzetten van meetnetten. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden i.s.m. het Instituut voor Theoretische Biologie R.U.Leiden, 1e druk, 1990, 2e druk: juli 1991, 142 p.

Vos, P., E. Meelis & W.J. ter Keurs (1990)
Natuur- en Milieumeetnetten voor het beleid. Deel 2. Een methode voor de optimalisatie van het verzamelen van gegevens. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden i.s.m. het Instituut voor Theoretische Biologie R.U.Leiden, 131 p. (+ bijlagen)

Vos, P. (m.m.v. G. Oudshoorn) (1990)
Optimal. Handleiding bij een computerprogramma voor het optimaliseren van het verzamelen van gegevens. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden i.s.m. het Instituut voor Theoretische Biologie R.U.Leiden, 19 p. (+ diskette)

Vos, P. (1990)
Natuur- en Milieumeetnetten voor het beleid. Deel 3. Optimalisatie van het verzamelen van gegevens over de vogelstand. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden i.s.m. het Instituut voor Theoretische Biologie R.U.Leiden, 84 p. (+ bijlagen)

Wit, A.E. de, M. Marchand en G.A. Persoon (1990)
Milieuplanning in ontwikkelingslanden. Milieu, Tijdschrift voor Milieukunde, 5, 4, pp. 97-103.

Woudstra, A. & S.S. Akkerman (1990)
Man-made wetlands: M. Marchand & H.A. Udo de Haes (eds.): The People's Role in Wetland Management: proceedings of the International Conference Leiden, The Netherlands, June 5-8, 1989.Centrum voor Milieukunde, Leiden: 287-291

1989

Barendse, G.W.J., W.T. de Groot, A.E. de Wit & S.W.F. van der Ploeg (1989)
Teaching Environmental Science as a Problem-Oriented Discipline.In: L. Hens (Ed.), The Integration of Environmental Education in General University Teaching, UNESCO/Free University Press, Brussels, pp. 205-216.

Dijk, H.W.J. van (1989)
Ecological impact of drinking-water production in dutch coastal dunes. In: Perspectives in coastal dune management, edited by F. van der Meulen, P.D. Jungerius & J.H. Visser, 1989. SPB Academic Publishing bv, The Hague, The Netherlands, 163-182

Dijk, H.W.J. van (1989)
Effekten van de infiltratie op de vegetatie en bodem in duingebieden. In: proceedings van het KUN-symposium "Aanvoer van gebiedsvreemd water: omvang en effecten op oecosystemen", 21 december 1988 in Nijmegen

Drijver, C.A. (1989)
Participatieve milieuprojecten in ontwikkelingslanden. In: H. Bezemer & H.A. Udo de Haes (eds.), Participatie in milieubeheer, Leiden University, pp. 57-83.

Graaf, H.J. de, P. Vos & W.J. ter Keurs (1989)
Duurzame ontwikkeling in het landelijk gebied - een onderzoekprogramma om een instrumentarium te ontwikkelen voor de stimulering, sturing en controle van duurzame ontwikkeling. Projectvoorstel P16. Milieubiologie R.U.Leiden, 24 p.

Groot, W.T. de (1989)
Participatie in milieubeheer. In: H. Bezemer & H.A. Udo de Haes (eds.), Participatie in milieubeheer, Leiden University, pp. 85-130.

Groot, W.T. de (1989)
Participation and Environmental Management: An Exploration.Studies in Environment and Developmentnr. 2, Leiden University, 51 p.

Jansen, F.A., M. Kruk & W.J. ter Keurs (1989)
Natuurproduktiebetaling in het veenweidengebied - Een eenvoudige bepaling van de natuurwaarde van slootkantvegetaties. Landbouwkundig Tijdschrift 101 (10), 5-9

Jansen, F.A., M. Kruk & W.J. ter Keurs (1989)
Natuurproductie-betaling - Een aantrekkelijke vorm van agrarisch natuurbeheer. Argus 14, nr. 3, 12-15

Jansen, F.A., M. Kruk & W.J. ter Keurs (1989)
Natuurproduktie-betaling: een nuttige vorm van agrarisch natuurbeheer? Nieuwsbrief van de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 4, 6-9

Keurs, W.J. ter (1989)
Het streven naar een meer geïntegreerde landbouw en het onderzoek dat daarvoor nodig is. In: Hoger Landbouwonderwijs kijkt verder. J.N. van Muyden, redactie. Conferentieverslag Wageningen, 76 p. (+ 13 fig.). Stichting SHAO, 31-42

Kruk, M. & W.J. ter Keurs (1989)
De raapdiscussie: een gebed zonder einde? Het Vogeljaar, jaargang 37 (2), 49-57

Kruk, M. & W.J. ter Keurs (1989)
Natuurproduktie-betaling inmiddels volop in discussie en in onderzoek. Platform, 5e jaargang, nr 1, 14-15

Kruk, M., J. Hooijmeijer & M. Kooyman (1989)
Gruttogezinnen van maailand afjagen met wapperende plastic zakken: zinvol en/of schadelijk voor weidevogels die nog broeden? Vanellus, XLlle jaargang, nr. 5, 119-127

Kruk, M., J. Hooijmeijer & M. Kooyman (1989)
Gruttogezinnen van maailand afjagen met wapperende plastic zakken: Zinvol en/of schadelijk voor weidevogels die nog broeden? Nieuwsbrief van de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 3, 4-10

Kruk, M., Frans Jansen, W. Twisk & W.J. ter Keurs (1989)
Reactie op discussienota ontwikkelingsplan veenweidegebieden van de Provincie Zuid-Holland - Goed bedoeld, maar vrijblijvend en onvoldoende samenhang.Veenweide2 (3), 23, 24 & 31

Marchand, M. & H.A. Udo de Haes (1989)
Duurzame ontwikkeling en natuurbehoud: lessen uit de wetlands. Verslag van een multidisciplinaire conferentie. IMWOO Bulletin, jrg. 17, no. 3, pp. 13-16.

Persoon, G.A. (1989)
Modified Hunting and Gathering: symbiotic relations with Malay farmers. In: G.K. van Lieten (ed.), Women, Migrants and Tribals; Survival Strategies in Asia, Manohar, New Delhi, pp. 31-46.

Persoon, G.A. (1989)
Beyond Dreaming: environmental planning for man and nature on Siberut (West Sumatra, Indonesia). In: W. Wagner (ed.), Mentawai, Identität im Wandel auf Indonesischen Ausseninseln, Ubersee Museum, Bremen, pp. 199-224.

Persoon, G.A. (1989)
The Kubu and the Outside World (South Sumatra, Indonesia), Anthropos, 84, pp. 507-519.

Persoon, G.A. (1989)
Nieuwe huizen voor Indonesische tribale groepen. Een element in geplande ontwikkeling. In: P. Beekman et al (eds.), Huisvestingsbeleid en informele bouw in de Derde Wereld: tussen idee en realiteit, Nederlandse Geografische Studies no. 96, KNAG, Amsterdam, pp. 51-65.

Persoon, G.A. (1989)
Programma 'Milieu en Ontwikkeling': interdisciplinair onderzoek aan de RUL.IMWOO Bulletin, jrg. 17, nr. 1, pp. 3-7.

Persoon, G.A. (1989)
Respect for nature among forest people. Bos Newsletter 8, 18, pp. 11-27.

Scholte, P.T. (1989)
Vegetation-soil relations in an area with sealed chromic luvisols, Kenya. Arid Soil Research and Rehabilitation 3, pp. 337-348.

Slootweg, R. (1989)
Lutte experimentale contre la schistosomiase. Rapports du Projet Pisciculture 19, MEAVSB, Garoua.

Strien, A.J. van, J. van der Linden, Th.C.P. Melman & M.A.W. Noordervliet (1989)
Factors affecting the vegetation of ditch banks in peat areas in the western Netherlands. Journal of Applied Ecology 26, 989-1004

Strijbosch, H., W. Helmer & P.T. Scholte (1989)
Distribution and ecology of lizards in the Greek province of Evros. Amphilia Reptilia 10, pp. 151-174.

Twisk, W. & A.J. van Strien (1989)
The vegetation of ditch banks on dairy farms in peat areas in the Netherlands in relation to environmental factors.Acta Botanica Neerlandica38 (3), 357-358

Weinreich, J.A. & C.J.M. Musters (1989)
Toestand van de natuur - veranderingen in de Nederlandse natuur.SDU-uitgeverij, 's-Gravenhage, ISBN 90 12 06396 5, 241 p.

1988

Berkhuizen, J.C., W.J. ter Keurs & C.J.M. Musters (1988)
Windenergie en schade aan vogels: een dilemma voor de natuurbescherming? Milieu 3(3), 78-83

Dorenbosch, M.M. & G.C.J. van Rooyen (1988)
Uitrijverbod grasland: zonder mestinjectie zinloze maatregel. Bedrijfsontwikkeling 19 (8), 240-245

Drijver, C.A. en T.H. Schrader (1988)
Armoede en milieudegradatie in de Logone-vlakte in Noord-Kameroen: naar een milieukundige benadering. In: G.A. Persoon en J.G. Oosten (eds.), Antropologische Verkenningen 7, 4, pp. 50-63.

Fluit, N. van der, H.C. van Latesteijn & W.J. ter Keurs (1988)
Aanbevelingen voor "Evaluatie achteraf", in het bijzonder voor het MER-baggerspecie. Rapport Milieu-biologie R.U.Leiden, 51 p. (incl. bijlagen)

Gertenaar, E.R. & W.J. ter Keurs (1988)
Het verwijderen van de populieren-bovenstaanders uit een aantal essen/elzen-hakhoutpercelen in het Nieuwe Bos en de Vink in 'de Horsten' en het inboeten van deze percelen met essen. Rapport Milieubiologie R.U.Leiden, 15 p. (incl. bijlagen)

Graaf, H.J., H. van der Wal, M.M. Dorenbosch & W.J. ter Keurs (1988)
Natuur en milieu in landbouwmodellen.Landbouwkundig Tijdschrift(100)4, 27-31

Groot, W.T. de (1988)
Grounded Theory for Human Ecology: a general research design. In: R. Borden (ed.), Human Ecology, Research and Applications, University of Maryland, pp. 293-303.

Groot, W.T. de (1988)
Analyse voor Milieu en Ontwikkeling. In: G.A. Persoon en J.G. Oosten (eds.), Antropologische Verkenningen 7, 4, pp. 64-82.

Keurs, W.J. ter (1988)
De betekenis van het ringen van vogels in een biologisch meetnet - tekst van een inleiding op de landelijke vogelstudie-dag van SOVON i.s.m. NOU op 12 december 1987.Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden,11 p. (+ figuren)

Kruk, M. (1988)
Integrated agriculture as a possible solution for environmental problems. In: report of the NJN-Intercamp on agriculture. Persingen, the Netherlands, 18-28 july 1987, 5-12

Kruk, M., R. Brinkman, W.J. ter Keurs & K. van der Heden (1988)
Samenwerkingscontracten in Ade: Alternatief voor het Relatienotabeleid? Landbouwkundig Tijdschrift (100)3, 25-29

Kruk, M., M.M. Dorenbosch & W.J. ter Keurs (1988)
Berichten Vogelbescherming over 'weidevogelramp' dom en kortzichtig.Het Vogeljaar36 (4), p. 167

Marchand, M. (1988)
Wetland Management: a shared responsibility. In: Drylands, Wetlands, Croplands: turning liabilities into assets. Infoterra, Exchange of Environmental Experience Series, Book 2, UNEP, Nairobi, pp. 17-34.

Melman, Th.C.P., P.H.M.A. Clausman & A. J. van Strien (1988)
Ditch banks in the western Netherlands as connectivity structure. In: K.-F. Schreiber (Hrsg.). Connectivity in Landscape Ecology - Proceedings of the 2nd International Seminar of the "International Association for Landscape Ecology". Münstersche Geographische Arbeiten 29, 1988, Münster, 157-161

Musters, C.J.M., H.C. van Latesteijn & W.J. ter Keurs (1988)
The effect of the dumping of waste-acid from the titanium-dioxide production on the chlorophyl-a concentration of North Sea water: a time series analysis. Environmental Monitoring and Assessment 10, 181-203

Persoon, G.A. (1988)
Ecological Balance and Innovations: cases from the forest. In: J.P.M. van den Breemer (ed.), The Social Dynamics of Economic Innovation, DSWO Press, Leiden University, pp. 113-127.

Persoon, G.A. (1988)
Sago en rijst op Siberut (Indonesië): een vergelijking. In: G.A. Persoon en J.G. Oosten (eds.), Antropologische Verkenningen 7, 4, pp. 36-49.

Persoon, G.A. (1988)
Inleiding. In: G.A. Persoon en J.G. Oosten (ed.), Antropologische Verkenningen, themanummer Mens en Milieu, 7, 4, pp. 1-4.

Persoon, G.A. (1988)
Pemimpin lokal di Siberut: suatu kreasi yang belum sempurna. In: Ph. Quarles van Ufford (ed.), Kepemimpinan lokal dan implementasi program, Gramedia, Jakarta, pp. 175-208.

Persoon, G.A. (1988)
De Kubu: overleven in beschermd oerwoud.In: R. Schefold (ed.), Indonesia, apa kabar? Oude tradities, nieuwe tijden, Edu'Actief, Meppel, pp. 22-29. (Also published in English, German, Italian and Japanese).

Persoon, G.A. en J.G. Oosten (eds.)(1988)
Antropologische Verkenningen; themanummer Mens en Milieu, 7/4, 90 p.

Rosema, A., J.L. Fiselier & W.F. Rodenburg (1988)
Meteosat thermal inertia mapping for studying wetland dynamics in the West-African Sahel, BCRS report 88-10a, 44 p.

Rosema, A., J.L. Fiselier & W.F. Rodenburg (1988)
Thermische analyse voor de monitoring en voorspelling van de overstromingsdynamiek van wetlands, BCRS rapport 88 10b, 52 p.

Strien, A.J. van & W.J. ter Keurs (1988)
Kansen voor soortenrijke slootkantvegetaties in veenweidegebieden. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 12 p. (+ bijlagen)

Strien, A. J. van, Th.C.P. Melman, J.L.H. de Heiden (1988)
Extensification of dairy farming and floristic richness of peat grassland.NetherlandsJournal of Agricultural Science36, 339-355

Strien, A.J. van, M.M. Dorenbosch, M. Kruk & W.J. ter Keurs (1988)
Natuurproduktie-betaling - Betalen aan boeren voor de produktie van natuur. Bedrijfsontwikkeling 19 (3), 83-85 & Platform, 4e jaargang, nr. 4, 11-13

Strien, A.J. van, M.M. Dorenbosch, M. Kruk & W.J. ter Keurs (1988)
Natuurproduktie-betaling - betalingen aan boeren voor geproduceerde natuur. Landschap (forum) 2, 131-138

Strien, A.J. van & W.J. ter Keurs (1988)
Kansen voor soortenrijke slootkantvegetaties in veenweidegebieden. Waterschapsbelangen, 73e jaargang, 3, nr. 14, 470-477

Twisk, W. & M. Vernooij (1988)
Vegetatie-inventarisatie 1988 boerderij Cronesteijn, polderpark Cronesteijn. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 15 p. (+ bijlagen)

Twisk, W., M. Vernooij, M. Kruk & W.J. ter Keurs (1988)
Advies Milieubiologie Rijksuniversiteit Leiden inzake af te sluiten beheersovereenkomst op Boerderij "Cronesteijn", Polderpark Cronesteijn. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 3 p. (+ bijlagen)

Verstrael, T.J. (1988)
De verspreiding van de bruine beer Ursus arctos in Europa. Lutra 31, 44-61

Wal, H. van der (1988)
Meer aandacht voor geïntegreerde landbouw - Duurzaam, hoog ontwikkeld en zuiniger met energie en grondstoffen. In: Kees van der Meiden en Inge Riemersma (eds.). Het Nederlandse Landschap - een kwestie van kiezen. Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en Landschap. Kasteel Groeneveld, Baarn,100-102

1987

Bakker, A.J.de, H.F. van Dobben, W.J. ter Keurs & E. Meelis (1987)
Terugkeer van epifytische korstmossen in Zuid-Holland.Landschap1, 4-18

Braakhekke, W.G. & M. Marchand (1987)
Wetlands; the community's wealth.CML/WWF Netherlands, 24 p. Also available in French.

Bruijn, M. de, H. van Dijk, G.A. Persoon & W.T. de Groot (eds.) (1987)
Mensen tussen oorzaak en oplossing: sociale aspecten van milieuproblematiek in de Derde Wereld (People between cause and solution: social aspects of environmental problems in the Third World).UBM self-study notes, Leiden Un./Free Un. Amsterdam/Univ. of Amsterdam, 169 p.

Dijk, H.W.J. van & W.T. de Groot (1987)
Eutrophication of a coastal dune area by artificial infiltration.Wat. Res.,vol. 21, nr. 1, 11-18

Dorenbosch, M.M. (1987)
Dosering en uitspoeling van stikstofmeststoffen, een onderzoekanalyse. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 142 p.

Fiselier, J.L., J.P. Krankimel & F.H. Toornstra (eds.)(1987)
Mangroves d'Afrique et de Madagascar (Mangroves of Africa and Malagasy), Environmental Impact Assessment Report for the EEC, SECA, Marseille.

Graaf, H.J. de, H. van der Wal & W.J. ter Keurs (m.m.v. A.J. van Strien en M.M. Dorenbosch) (1987)
Reactie van de Afdeling Milieubiologie op de nota "Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw" van Minister Braks. Nota van Milieubiologie R.U.Leiden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Leiden, 17 p.

Graaf, H.J. de, H. van der Wal & W.J. ter Keurs (1987)
Speelruimte voor een geïntegreerde landbouw. Landschap, jaargang 4, nr. 1, 67-68

Graaf, H.J., H. van der Wal & W.J. ter Keurs (1987)
Correcties en aanvullingen op de conceptnotitie "Economische potenties van alternatieve landbouw in Nederland". Notitie R.12 van Milieubiologie R.U.Leiden, 10 p.

Groot, W.T. de (1987)
Verklarende en ontwerpende milieukunde voor ontwikkeling. Tijdschrift voor Milieukunde 2, 4, pp. 127-132.

Janssen, M.P.J.M., H.C. van Latesteijn & E.M.J. Meijers (m.m.v. W.J. ter Keurs en E. Meelis) (1987)
De selectie van meetnetvariabelen gericht op het natuur- en landschapsbeleid in Nederland. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 123 p.

Janssen, M.P.J.M., H.C. van Latesteijn & E.M.J. Meijers (m.m.v. W.J. ter Keurs en E. Meelis) (1987)
De selectie van meetnetvariabelen gericht op het natuur- en landschapsbeleid in Nederland. Uitgave Min. v. Landbouw en Visserij, rapportenreeks Natuur, Milieu en Faunabeheer 6, 123 p.

Ketel, A van., M. Marchand & W. Rodenburg (1987)
West Africa Review.EDWIN Report No. 1, CML Leiden, 60 p.

Keurs, W.J. ter (1987)
Het remmen van de vooruitgang: ontwikkeling van doelen en strategie in de particuliere natuurbescherming. In: symposiumverslag van de vakgroep maatschappelijke biologie R.U.Utrecht "Eenheid en verscheidenheid in natuur- en milieu-doelstellingen", 5-10

Keurs, W.J. ter (1987)
Vogelhinder en windturbines: beleids- en onderzoeksstrategieën. Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden, 5 p.

Keurs, W.J. ter (1987)
Vogelschade door windturbines - beleidsstrategieën en onderzoeksstrategieën. In: Berkhuizen, J.C. en M.E.J. de Graaf (red.). Vogelschade door windturbines - verslag van een workshop, gehouden op 5 juni 1987 te Utrecht i.o.v. NEOM.Rapport nr. 87.18.01.16.B van Energie Anders, 18-20

Marchand, M. (1987)
The Productivity of African Floodplains, International Journal of Environmental Studies, 29, pp. 201-211.

Meelis, E. & W.J. ter Keurs (1987)
Het no nonsense verkeersbeleid.Natuur en Milieu, jaargang 11, nr. 11, 4-7

Musters, C.J.M., H.C. van Latesteijn & W.J. ter Keurs (1987
The effect of the dumping of waste-acid from the titanium-dioxide production on the chlorophyl-a concentration of North Sea water: a time-series analysis.Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden,31 p.

Parmentier, F. (1987)
Hoe de landbouwbedrijfsvoering de weidevogelstand beïnvloedt.Landbouwkundig Tijdschrift99, 6/7, 23-27

Persoon, G.A. (1987)
The View of Participating Outsiders; two civil servants leaving the island of Siberut (Mentawai Archipelago, Indonesia). In: R. de Ridder & J.A.J. Karremans (eds.), The Leiden Tradition in Structural Anthropology. Essays in honour of P.E. de Josselin de Jong, Brill, Leiden, pp. 140-161.

Persoon, G.A. (1987)
Local leaders on Siberut: a creation not yet completed. In: Ph. Quarles van Ufford, Local leadership and programme implementation in Indonesia, Free University Press, Amsterdam, pp. 157-179.

Rooyen, G.C.J. van & M.M. Dorenbosch (1987)
Een uitrijverbod van 1 oktober tot 1 maart op melkveebedrijven.Uitgave Milieubiologie R.U.Leiden,34 p.

Schrader, T.H. (1987)
Man, Environment and Development: a bibliography of the Extreme North of Cameroon, Studies in Environment and Development No. 1, PED/CML, Leiden, 181 p.

Strien, A.J. van & Th.C.P. Melman (1987)
Effects of drainage on the botanical richness of peat grassland.Netherlands Journal of Agricultural Science35, 103-111

Verstrael, Th.J. (1987)
Weidevogelonderzoek in Nederland - Een overzicht van het Nederlandse weidevogelonderzoek 1970-1985. Onder redactie van Albert Beintema, Wim ter Keurs en Dirk Tanger. Uitgave Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek. ’s-Gravenhage. ISBN: 90-9001635-X, 364 p.

Vos, P., H. Brouwer, R. Daalder & J.C. Jager (1987)
Plankzeilen en watervogels op het Gooimeer. Mededeling nr. 27 van de Afdeling Sociologisch Onderzoek t.b.v. bos, natuur en landschap van het Staatsbosbeheer (SBB-rapport 87/18).Utrecht,49 p. (+ bijlagen)

Vos, P. & R.H.M. Peltzer (m.m.v. A.B.M. Orleans) (1987)
Recreatie en broedvogels in heidegebieden - Strabrechtse en Groote Heide. Uitgave Bos en Recreatie 15 (van de Afdeling Sociologisch Onderzoek t.b.v. bos, natuur en landschap) van het Staatsbosbeheer.Utrecht,145 p. (+ bijlagen)

1986

Dijk, H.W.J. van (1986)
Chemical aspects concerning wet dune slack regeneration. Acta Botanica Neerlandica (35)2, 123

Drijver, C.A. & M. Marchand (1986)
Taming the Floods; environmental aspects of floodplain development in Africa. In: Proceedings of the International Symposium on the Impacts of Large Water Projects on the Environment, 27-31 October 1986, UNESCO, Paris.

Drijver, C.A. & M. Marchand (1986)
Taming the Floods - environmental aspects of floodplain development in Africa, Nature and Resources XXII, 4, pp. 13-22. Also available in French and Spanish.

Drijver, C.A.& W.F. Rodenburg (1986)
North-South Understanding.Naturopano. 54, pp. 21-23.

Graaf, H.J. de, H. van der Wal & W.J. ter Keurs (1986)
Toekomstige intensivering en bedrijfsgrootte-ontwikkeling in de landbouw. Rapport Rijksplanologische Dienst, 38 p.

Keurs, W.J. ter (1986)
Vegetatiekunde ten nutte van natuurbeheer in cultuurgebieden. Landbouwkundig Tijdschrift 1, 30-32

Keurs, W.J. ter (1986)
Geïntegreerde landbouw aan de LH. Slotwoord in: Verder met geïntegreerde landbouw....! Verslag Congres "Geïntegreerde Landbouw en de LH....?" van de Werkgroep Geïntegreerde Landbouw en de Themagroep Landbouw/Milieu.Uitgave LH Wageningen/SG-Paper 76, 76-77

Keurs, W.J. ter & E. Meelis (1986)
Monitoring the biotic aspects of our environment as a policy instrument.Environmental Monitoring and Assessment7, 161-168

Krantz, C.H. (1986)
Essenhakhout in Zuid-Holland. Nieuwsbrief van de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland (7)1, 13-22

Latesteijn, H.C. van & R.H.D. Lambeck (1986)
The analysis of monitoring data with the aid of time-series analysis. Environmental Monitoring and Assessment 7, 287-297

Marchand, M. & W.T. de Groot (1986)
Divergent Principles in Rural Planning: a case study on impoldering, International Journal of Environmental Studies, 27, pp. 31-43.

Marchand, M. & F.H. Toornstra (1986)
Ecological Guidelines for River Basin Development, CML Report no. 28, Centre of Environmental Science, Leiden University.

Melman, Th.C.P., H.A. Udo de Haes & A.J. van Strien (1986)
Slootkanten: aanknopingspunt voor natuurbehoud in het veenweidegebied.Landschap(3)3, 190-202

Meijers, E.M.J. (1986)
Defining confusions - confusing definitions. Environmental Monitoring and Assessment 7, 157-159

Meltzer, J.A. & H.W.J. van Dijk (1986)
The effects of dissolved macro-nutrients on the herbaceous vegetation around dune pools.Vegetatio(65), 53-61

Mulder, J.L. & T.J. Verstrael (1986)
De vos Vulpes vulpes in de Noordhollandse duinen. Lutra 29(1), 203-206

Musters, C.J.M. (m.m.v. H.C. van Latesteijn en W.J. ter Keurs) (1986)
Tijdreeksanalyse op gegevens van Rijkswaterstaat in verband met titaandioxide-lozingen in de Noordzee. Rapport Afdeling Milieubiologie R.U.Leiden, 21 p.

Musters, C.J.M., F. Parmentier, A.J. Poppelaars, W.J. ter Keurs & H.A. Udo de Haes (1986)
Factoren die de dichtheid van weidevogels bepalen - een analyse gericht op integratie van landbouw en natuur. Rapport van de Afdeling Milieubiologie en het Centrum voor Milieukunde R.U.Leiden,150 p.

Persoon, G.A (1986)
De Kubu behouden een deel van hun oerwoud.Pandanr. 3, pp. 36-38.

Speelman, J.J. & G.M. van den Top (1986)
Irrigation and Vector-Borne Diseases: a case study in Sri Lanka. In: ILRI (ed.), ILRI Annual Report 1995, International Institute for Land Reclamation and Improvement, pp. 25-46.Wageningen.

Strien, A.J. van (1986)
Effecten van slootonderhoud op de slootkantvegetatie. Landschap (3)3, 203-212

Tilburg, T. van (1986)
Laaglandontwikkeling en milieubehoud in Indonesië. Panda, jrg. 22, nr. 12, pp. 185-187.

Top, G.M. van den & J.J. Speelman (1986)
Technical Irrigation Features related to vector-habitat creation. In: Proceedings of the workshop on Irrigation and Vector-Borne Disease Transmission, IIMI, Sri Lanka, pp. 44-54.

Verstrael, T.J. (1986)
Effecten van de landbouw op weidevogels - een kritische literatuuranalyse, deel ll. Rapport Afdeling Milieubiologie R.U.Leiden, 156 p.

Verstrael, T.J. (1986)
Ontwikkelingen in de broedvogelstand van Berkheide. Duin 9(1), 21-23

Wal, H. van der, H.J. de Graaf, N.A. van Brussel, W.J. van der Weijden & W.J. ter Keurs (1986)
Speelruimte voor een geïntegreerde landbouw. Landbouwkundig Tijdschrift Vacaturegids 6/7, p. 4

Weijden, W.J. van der, A.J. Filius & E. H. Rookhuizen (1986)
Toekomst Nederlandse intensieve veehouderij staat ter discussie.Landbouwkundig Tijdschrift(98)6/7, 8-12

Vos, P. (1986)
The Impact of Shore-based Recreation on the Meadowbirds of the Polders next to the Shores. In: IUFRO s 6.01, Report on the Third Intercongress Meeting 1984 in The Netherlands, Denmark and Sweden.State Forest Service in the Netherlands, Utrecht,48-69

Zande, A.N. van der & P. Vos (1986)
Natuurgerichte recreatie en onderzoek: veel vragen en weinig antwoorden.Rekreatie24: 19-22

1985

Dijk, H.W.J. van (1985)
The impact of artificial dune infiltration on the nutrient content of ground and surface water. Biological Conservation 34, 149-167

Dijk, H.W.J. van, M.A.W. Noordervliet & W.T. de Groot (1985)
Nutrient supply of herbaceous bank vegetations in Dutch coastal dunes; the importance of nutrient mobilisation in relation to (artificial) infiltration.Acta Botanica Neerlandica34(3), 301-321

Dijk, H.W.J. van (1985)
Vegetaties van vochtige duinvalleien.Waddenbulletin(20)3, 154-157

Drijver, C.A.& M. Marchand (1985)
Taming the Floods. Environmental aspects of floodplain development in Africa, (Report to the European Commission, Brussels). Centre of Environmental Science, Leiden University. (Also available in French: Maîtriser les Inondations), ca. 300 p.

Drijver, C.A. & M. Marchand (1985)
De Wetlands-problematiek in de Sahel. Derde Wereld themanummer Milieu en Ontwikkeling, 86-5, pp. 15-24.

Groot, W.T. de & T. van Tilburg (1985)
A National Conservation Strategy for Zambia. CML Reports no. 23, Leiden, 58 p.

Keurs, W.J. ter, M.P.J.M. Janssen & E. Meelis (1985)
Biologische meetnetten in het beleid. In: Monitoring - aanwezige en gewenste milieumeetnetten. Onderzoekprioriteiten van de middellange termijn (ed.F. Saris). Uitgave PSG Landschap en Ecosystemen RMNO,13-27

Persoon, G.A. (1985)
From Affluence to Poverty; the 'development' of tribal or isolated peoples. In: L. Boer, D. Buijs & B. Galjart (eds.), Poverty and Interventions. Cases from developing countries, Leiden Development Studies no. 6, Institute of Cultural and Social Studies, Leiden University, pp. 89-110.

Wal, H. van der, H.J. de Graaf, N.A. van Brussel, W.J. van der Weijden & W.J. ter Keurs (1985)
Speelruimte voor een geïntegreerde landbouw: verkenningen met behulp van een model. Werkdocument W8. Uitgave Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 200 p.

Weijden, W.J. van der, H. van der Wal, H.J. de Graaf, N.A. van Brussel & W.J. ter Keurs (1985)
Geïntegreerde landbouw: geen blauwdruk maar uitdaging. Bedrijfsontwikkeling 16 (3), 103-108

Weijden, W.J. van der, H. van der Wal, H.J. de Graaf, N.A. van Brussel & W.J. ter Keurs (1985)
Geïntegreerde landbouw: naast beperkingen ook verruimingen. Milieudefensie (14) 6, 27-28

Wulp, H. van der (1985)
Environmental NGO's in Developing Countries. VROM, Publikatiereeks Milieubeheer nr. 11, 's Gravenhage, 140 p.

Zande, A.N. van der, A.J. Poppelaars & W.J. ter Keurs (1985)
Distribution patterns of visitors in large areas - a problem of measurement and analysis.Leisure Studies4, 85-100

Zande, A.N. van der & T.J. Verstrael (1985)
Impact of outdoor recreation upon nest-site choice and breeding success of the kestrel Falco tinnunculus in 1975-1980 in The Netherlands. Ardea 73, 90-99

1984

Boesberg, H.P., E.E. Christochowitz & M.M. Dorenbosch (1984)
Landbouwbedrijfsvoering en Witte Klaver in Veenweide-gebieden. Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 17 p.

Dijk, H.W.J. van (1984)
Effects of artificial infiltration of eutrophic water on herbaceous vegetations in Dutch coastal dunes. Acta Botanica Neerlandica 33 (3), 362-363

Dijk, H.W.J. van & T.W.M. Bakker (1984)
Duininfiltratie: invloed op balans en concentratie van voedingsstoffen. H2O 17(25), 597-600

Dijk, H.W.J. van (1984)
Bodemchemische processen bij het herstel van vochtige duinvalleien. In: Terugkeer vochtige duinvalleien.(Verslag van de studiedag). Stichting Duinbehoud, Kon. Ned. Botanische Vereniging, Centrum voor Milieukunde Leiden, 9-16

Dijk, H.W.J. van (1984)
Invloeden van oppervlakte-infiltratie ten behoeve van duinwaterwinning op kruidachtige oevervegetaties. Proefschrift LH Wageningen, 240 p.

Dijk, H.W.J. van (1984)
Duininfiltratie: invloed op watervegetaties. Duin 7(1), 22-26

Dijk, H.W.J. van (1984)
Duininfiltratie op Schouwen: invloed op natuurlijk milieu. Duin 7(2), 19-22

Dijk, H.W.J. van (1984)
Duininfiltratie bij Zandvoort: invloed op natuurlijk milieu. Duin 7(3), 21-24

Dijk, H.W.J. van (1984)
Watervegetaties in geïnfiltreerde duingebieden. Duin 7(1)

Filius, A.J. (1984)
Mestvarkenshouderij en bemestingsnormen. Een economische analyse. Vakgroep Milieubiologie, Rijks-universiteit Leiden, 137 p. (+ bijlagen)

Janssen, M.P.J.M., H.C. van Latesteijn & E.M.J. Meijers (1984)
Biologische Meetnetten: meten aan de natuur. Een studie naar een aantal methodologische aspecten van beleidsgerichte biologische meetnetten. Deel 6: Onderzoekslacunes. Afdeling Milieubiologie R.U. Leiden, 24 p.

Janssen, M.P.J.M., E.M. van Lint & E.H. Rookhuizen (1984)
Mestbalansberekening voor het Lunterse Beekgebied. Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 46 p. (+ bijlagen)

Keurs, W.J. ter (1984)
Naar een meer maatschappelijke natuurbescherming. In: Koppen, K. van e.a. (red.): Natuur en Mens. Pudoc, Wageningen, 131-141

Musters, C.J.M. & A.J. Poppelaars (1984)
Het herkennen van wandelaars met verschillende typen gedrag.Rapport Afdeling Milieubiologie, R.U. Leiden,35 p. (+ bijlagen)

Oudshoorn, N.E.J., M.J. Rijks, M.M. Dorenbosch & A.J. van Strien (1984)
Effecten van ontwatering en bemesting op regenwormen- en emeltpopulaties in veengrasland. Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 22 p. ( + bijlage)

Rookhuizen, E.H. (1984)
Fysieke aspecten van struktuur en ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 104 p. (+ bijlagen)

Truijen, J.W.J. & M.A.W. Noordervliet (1984)
Intensieve veehouderij en grondwater in de Gelderse Vallei. De invloed van de intensieve veehouderij op de kwaliteit van het grondwater in de Gelderse Vallei. Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 34 p. (+ bijlagen)

Udo de Haes, H.A. & W.J. ter Keurs (1984)
Milieubiologie. In: Boersema, J.J., J.W. Copius Peereboom en W.T. de Groot (red.). Basisboek Milieukunde over de analyse en oplossing van milieuproblemen. Boom Meppel Amsterdam (ISBN 90-6009-574-X), 123-140

Vos, P. (1984)
Een transversaal onderzoek naar de invloed van de oeverrecreatie op de weidevogels van de Zuidelijke Oeverlanden van het Sneekermeer. In: Waterrecreatie en weidevogels. Bos en Recreatie 13, Afdeling Sociologisch Onderzoek t.b.v. bos, natuur en landschap, Staatsbosbeheer, Utrecht, 70 pp. + bijlagen

Weijden, W.J. van der, H. van der Wal, H.J. de Graaf, N.A. van Brussel & W.J. ter Keurs (m.m.v. Th. Bakker) (1984)
Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw. V44 in serie 'Voorstudies en achtergronden' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Staatsuitgeverij, Den Haag, 190 p.

Weijden, W.J. van der, H. van der Wal, H.J. de Graaf, N.A. van Brussel & W.J. ter Keurs (m.m.v. Th. Bakker) (1984)
Towards an Integrated Agriculture. Werkdocument W4. Uitgave Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 17 p.

Wit, A.E. de, J. Spuij & P.J.C. van Boheemen (1984)
Slootplanten als indicatoren: een onderzoek naar indicatoren en hun bruikbaarheid in een biologisch meetnet. Landschap 1 (3), 219-227

Zande, A.N. van der, J.C. Berkhuizen, H.C. van Latesteijn, W.J. ter Keurs & A.J. Poppelaars (1984)
Impact of outdoor recreation on the density of a number of breeding bird species in woods adjacent to urban residential areas.Biological Conservation30, 1-39

Zande, A.N. van der & P. Vos (1984)
Impact of a semi-experimental increase in recreation intensity on the densities of birds in groves and hedges on a lake shore. Biological Conservation 30, 237-259

Zande, A.N. van der (1984)
Outdoor recreation and birds: conflict or symbiosis? Proefschrift Rijksuniversiteit

1983

Bakker, T.W.M. & H.W.J. van Dijk (1983)
Duininfiltratie: invloed op de voedingsstoffenbalans. Duin 6(3), 26-31

Brussel, N.A. van H.J. de Graaf, W.J. ter Keurs, H. van der Wal & W.J. van der Weijden (1983)
Bijdragen aan: Beleidsgerichte toekomstverkenning. Deel 2: Een verruiming van perspectief. WRR-rapport nr. 25

Dijk, H.W.J. van (1983)
Duininfiltratie: invloed op de concentratie van opgeloste voedingsstoffen. Duin 6 (4), 17-23

Dijk, H.W.J. van en C.T. van Dorp (1983)
Kwetsbaar duinmilieu vraagt om specifieke beheersmaatregelen; Moet belevingswaarde recreant prevaleren? Recreatie en Toerisme 4, 150-155

Dorenbosch, M.M. (1983)
Landbouwkundige aspecten van ontwatering in veenweidegebieden. Een literatuur-analyse. Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 154 p.

Filius, A.J. & J.L.H. de Heiden (1983)
De effectiviteit van kopertoevoeging aan varkensmengvoer. Een kritische literatuur-analyse, alsmede een berekening van de mogelijke economische gevolgen van koper reductie en het alternatief.Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden,52 p. (+ bijlagen)

Janssen, M.P.J.M. & C. de Heer (m.m.v. P.H.M.A. Clausman, W.J. ter Keurs & E. Meelis) (1983)
Veranderingen binnen de graslandvegetaties van de Alblasserwaard tussen 1949 en 1980. Mededelingen Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek 10 (2), 55-62

Janssen, M.P.J.M. (1983)
Biologische Meetnetten: meten aan de Natuur. Een studie naar een aantal methodologische aspecten van beleidsgerichte biologische meetnetten. Deel 2: De indeling van het onderzoeksgebied. 42 p. - Rapport Onderzoeksgroep Milieubiologie en Instituut voor Theoretische Biologie der Rijksuniversiteit Leiden

Janssen, M.P.J.M., H.C. van Latesteijn & E.M.J. Meijers (1983)
Biologische Meetnetten: meten aan de natuur. Een studie naar een aantal methodologische aspecten van beleidsgerichte biologische meetnetten. Deel 1: Hoofdrapport. 93 p. - Rapport Onderzoekgroep Milieu-biologie en Instituut voor Theoretische Biologie der Rijksuniversiteit Leiden

Jongsma, J.M. & A.J. van Strien (1983)
Effecten van de landbouw op weidevogels. Een literatuur-analyse. Deel I. Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 153 p.

Kouwenhoven, R. (m.m.v. H.W.J. van Dijk e.a.) (1983)
Duinen; Wording en verwording. Uitgave nr. 20, Stichting Ekologie Amsterdam, 99 p.

Latesteijn, H.C. van (1983)
Biologische Meetnetten: meten aan de natuur. Een studie naar een aantal methodologische aspecten van beleidsgerichte biologische meetnetten. Deel 4: De verwerking van de in een biologisch meetnet verzamelde gegevens met behulp van methoden ontleend aan de tijdreeksanalyse. - Rapport Onderzoeksgroep Milieu-biologie en Instituut voor Theoretische Biologie der Rijksuniversiteit Leiden, 156 p.

Lint, E.M. van (1983)
Uit- en afspoeling uit dierlijke mest. Een literatuur-analyse. Vakgroep Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 143 p. (+ bijlagen)

Marchand, M., E. Wisse & C.A. Drijver, 1983
Land Use Possibilities on the Kafue Flats, Zambia, CML Report no. 10, Centre of Environmental Science, Leiden University.

Meijers, E.M.J. (1983)
Biologische Meetnetten: meten aan de natuur. Een studie naar een aantal methodologische aspecten van beleidsgerichte biologische meetnetten. Deel 3: De keuze van de meetobjecten, parameters en inventarisatie-methoden. - Rapport Onderzoeksgroep Milieubiologie en Instituut voor Theoretische Biologie der Rijks-universiteit Leiden, 83 p.

Strien, A.J. van (1983)
Effecten van ontwatering op de grasland- en oevervegetatie in veenweidegebieden. Een literatuur-analyse. Rapport Vakgroep Milieubiologie Rijksuniversiteit Leiden, 138 p.

Verstrael, T., W.J. ter Keurs, A.N. van der Zande & W.J. van der Weijden (1983)
De verstoring van weidevogel-populaties door wegen.Het Vogeljaar,jaargang 31 (3), 138-151 Leiden, 269 p.

1982

Dijk, H.W.J. van, M.A.W. Noordervliet & A.J. van Strien (1982)
Duinwaterwinning, milieu-effecten en alternatieven. Natuur en Milieu (5), 12-18

Graaf, H.J. de & H. van der Wal (m.m.v. W.J. ter Keurs & W.J. van der Weijden) (1982)
Energieverbruik op melkveebedrijven en de reactie van de veehouder op verdere energieprijsstijging, deel 1. Bedrijfsontwikkeling, jaargang 13 (1982) 7(juli/aug.), 632-638; deel 2. Bedrijfsontwikkeling, jaargang 13 (8), 732-735

Groot, W.T. de & M. Marchand, 1982
Kafue Flats, Zambia: floodplain planning on a crossroads, In: Proceedings International Symposium Polders of the World, vol. 1, ILRI, Wageningen, pp. 276-287.

Meijers, E.M.J., W.J. ter Keurs & E. Meelis (1982)
Biologische Meetnetten voor het beleid. Mededelingen Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek 9/1, 51-58

Meijers, E.M.J. (i.s.m. W.J. ter Keurs & E. Meelis) (1982)
Biologische Meetnetten - Startnotitie. Rapport Vakgroep Milieubiologie Rijksuniversiteit Leiden, (30 p. + bijlagen) 43 p.

Meijers, E.M.J. & A.J. van Selm (1982)
Een literatuurstudie ten behoeve van de opzet van een biologisch meetnet. Rapport van de Vakgroep Milieubiologie der Rijksuniversiteit Leiden, deel 1 (31 p.) en deel 2 (96 p.)

Oosterhoud, E. van, G.C. Janze, W.T. de Groot & H.W.J. van Dijk (1982)
Fosfaat en duininfiltratie: een experimentele benadering. H2O 15, 18, 497-502

Poppelaars, A.J., A.N. van der Zande & W.J. ter Keurs (1982)
Verspreidingspatronen van recreanten in grote gebieden. - Een tel- en analyseprobleem. Recreatie-voor-zieningen (5), 233-237

Roeloffzen, A.B., W.T. de Groot, H.W.J. van Dijk & J. van Tol (1982)
Nederlandse kustduinen: drie dissertaties tegelijkertijd. Duin 5 (1), 21-25

Scholte, P., 1982
Paddenbescherming door snelheidsbeperking. De Levende Natuur 84/2, pp. 55-59.

Wal, H. van der (1982)
Energieprijsstijging en stikstofprijs.Bedrijfsontwikkeling13, 793-794

1981

Dijk, H.W.J. van (1981)
Theorie en praktijk van duinbeheer - beheer van kalkarme duinen.Duin(4) 4, 6-11

Dijk, H.W.J. van en J.A. Meltzer (1981)
Hydrobiologie van natuurlijke duinmeren: een commentaar. H2O (14) 23, 564-566

Filius, A.J., E.H. Rookhuizen, A.J. van Strien & W.J. van der Weijden (1981)
Oriënterend overzicht intensieve veehouderij - struktuur, ontwikkeling, milieu-effekten, perspektieven en mogelijke beleidsvarianten. Intern rapport Vakgroep Milieubiologie RUL, 61 p.

Groot, W.T. de (1981)
Het gedrag van fosfaat bij duininfiltratie. H2O 14, 7, 152-159

Keurs, W.J. ter (1981)
Milieubiologie - opzet, methoden en resultaten van een landbouwproject. DNA (periodiek orgaan van de subfaculteit biologie van de UvA) 3, 4-6

Keurs, W.J. ter & T. Verstrael (1981)
Na 33 (?) jaar weer een succesvol broedgeval van Buizerd in koninklijke landgoederen "De Horsten" bij Wassenaar. Het Vogeljaar, jaargang 29 (2), 68-69

Steenkamp, F.E.M., J. Runhaar, T.C.P. Melman & H.W.J. van Dijk (1981)
In het spoor van de dragline - De gevolgen van vergravingen voor bodem en vegetatie. Duin (4) nr. 1, 10-18

Stoffels, J. & W.J. van der Weijden (1981)
Broedvogels van het Vondelpark 1976-1980. De Gierzwaluw 19, 45-48

Strien, A.J. van & J.A. Meltzer (1981)
Effectenonderzoek van duinwaterwinning: zwakke schakel in het landschapsecologisch onderzoek in de duinen. WLO-mededelingen 8 (2), 63-67

Udo de Haes, H.A. (1981)
De gevolgen van waterwinning in de duinen. In: Wadden, duinen, delta. PUDOC Wageningen, 133-157

Weijden, W.J. van der (1981)
Broedvogels van boerderij Tinteler (Putten, Gld.) – inventarisatie-resultaten 1981 en enkele beheersaspekten. Rapport vakgroep Milieubiologie der Rijksuniversiteit Leiden, 16 p.

Weijden, W.J. van der (1981)
Vraagtekens bij de grondontsmetting in de aardappelteelt. Landbouwkundig Tijdschrift/pt 93 (8), 205-211

Zande, A.N. van der (1981)
Watersport in natuur en landschap - Heeft de ANWB werkelijk begrip voor de natuurbescherming? Recreatievoorzieningen 2, p. 75

Zande, A.N. van der & W.J. ter Keurs (1981)
Nestkasten en natuurbeschermingsonderzoek - over het gebruik van nestkasten bij het onderzoek naar effecten van openluchtrecreatie op broedvogels.Het Vogeljaar,jaargang 29 (5), 239-247

1980

Dijk, H.W.J. van & M.P.J.M. Janssen (1980)
Eutrofiëring van oevervegetaties in geïnfiltreerde duinen. Duin (3) 4, 11-20

Helders, B. (1980)
Milieu-effectrapportering: meer milieu of meer rapporten? Wetenschap & Samenleving 4-8, 40-47

Jongsma, J.M. (1980)
Ander onderzoek hard nodig. In: Weidevogels in de verdrukking. Uitgave van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zeist 1980. Onder redactie van H, Klomp, S. Woldhek en C. de Bruin, 39-48

Keurs, W.J. ter (1980)
Broedvogeldichtheden in 1975 in het strandwalbos van "De Horsten" en in het strandvlaktebos van de Duivenvoordse-Veenzijdse polder. Vakgroeprapport ten behoeve van het bosbeheer in de Koninklijke landgoederen "De Horsten", 15 p.

Udo de Haes, H.A. (m.m.v. G.J. Baaijens & H.W.J. van Dijk) (1980)
Drinkwatervoorziening en natuurbehoud; conflicten en mogelijkheden tot integratie. H2O (13) 19, 441-448

Weijden, W.J. van der & A.N. van der Zande (1980)
Ecological Evaluation - controversy among Dutch scientists. International Journal of Environmental Studies, Vol. 15, 62-65

Zande, A.N. van der (1980)
Kan de ecologie de MER eigenlijk wel aan? WLO-mededelingen 7/3, 81-84

Zande, A.N. van der, T. van Tilburg, A.J. Poppelaars & H.A. Udo de Haes (1980)
Openluchtrecreatie en de dichtheid van enkele broedvogels in de duinen (1) en (2). Recreatievoorzieningen 12 (1/2), 26-30 en 66-69

Zande, A.N. van der, T. van Tilburg, A.J. Poppelaars & H.A. Udo de Haes (1980)
Recreatie en broedvogels; hoe komen we verder? Recreatievoorzieningen 12 (6), p. 295

Zande, A.N. van der, W.J. ter Keurs & W.J. van der Weijden (1980)
The impact of roads on the densities of four bird species in an open field habitat - evidence of a long distance effect.Biological Conservation18, 299-231

1979

Meelis, E. & W.J. ter Keurs (1979)
Naar een Globaal Ecologisch Model voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, Studierapport Rijksplanologische Dienst, nr. 9, 2 delen. Stedebouw en Volkshuisvesting, 256-257

Meelis, E. & W.J. ter Keurs (1979)
Milieukarteren, verder gaan op de verkeerde weg? Natuur en Milieu 79/10, 24-26

Udo de Haes, H.A. & H.W.J. van Dijk (1979)
Dosis-effectrelaties tussen de waterwinning en het natuurlijk milieu in de duinen - EM 79 1. CML-mededelingen nr. 3, 185 p. ( + bijlagen)

Weijden, W.J. van der, W.J. ter Keurs & A.N. van der Zande (1979)
Pays-Bas: Conservation de la nature et politique agricole aux Pays-Bas - Tendances, conflicts et alternatives

Zande, A.N. van der (1979)
Natuurbehoud versus recreatie vanuit het oogpunt van natuurbeheer. In: Grenzen van recreatieve groei. Capita Selecta 1978-1979. Landbouwhogeschool Wageningen

Zande, A.N. van der (1979)
Rapport over recreatie in Meijendel.Duin2 (3), 21-24

1978

Dijk, H.W.J. van, G. van Ommering, J. Runhaar, A.H.P.M. Salman en C.T.M. Vertegaal (1978)
Invloed waterwinning op natuurlijk duinmilieu. Natuur en Milieu 78/1, 3-10

Dijk, H.W.J. van (1978)
Westlandse duinen bedreigd. Duin (1) nr. 1/2, 17-19

Dijk, H.W.J. van (1978)
Duininfiltratie in Zuid-Holland - planologische inpassing of alternatieven. Duin (1) 3/4, 11-12

Jongh, P.E. de, W.J. ter Keurs & S. Algra (1978)
De "Landbouwverkenningen" en de "Structuurvisie Landbouw". Beta 2, 14e jaargang, 10-12

Keurs, W.J. ter (1978)
Moet de milieubeweging nu echt maatschappelijk worden? Beta 2, 14e jaargang, p. 3 (en in: Hou! Doe!, uitgave ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Brabantse milieudefensie, Tilburg), 64-68

Keurs, W.J. ter (1978)
Het faunabeheer, algemeen E 7. In: PAO-cursus: "Landschapsbeheer", uitgave Stichting Post-Academisch Onderwijs Landbouwhogeschool Wageningen, 6 p.

Udo de Haes, H.A. (1978)
Het autogebruik als bedreiging van het natuurlijk milieu. In: Ruimtegebruik en milieu onder redactie van P. Nijkamp en C. Verhage. Uitgave Van Gorcum Assen/Amsterdam 1977, 83-103

Weijden, W.J. van der, W.J. ter Keurs & A.N. van der Zande (1978)
Nature Conservation and agricultural policy in the Netherlands. Ecologist Quarterly; Vol. 1, 317-335

Zande, A.N. van der & H.A. Udo de Haes (1978)
Reactie op: - J.P. Prins: Reactie, natuurbehoud en waterwinning in de duinen tussen Scheveningen en Katwijk. Recreatie 2/1978, 40-41

Zande, A.N. van der & H.A. Udo de Haes (1978)
Reactie op de kritiek van dr. E.C.M. Roderkerk. Recreatie 4/1978, 95-96

Zande, A.N. van der, H.A. Udo de Haes & C.T. van Dorp (1978)
Beheersproblemen van een duingebied.LT/pt Nr. 5. Landbouwkundig Tijdschrift/pt 90 - 9, 325 en 345

1977

Keurs, W.J. ter & E. Meelis (1977)
Globaal Ecologisch Model (GEM): woorden en schema's in de strijd tegen de achteruitgang van het natuurlijk milieu. Natuur & Milieu 77/5, 8-17

Keurs, W.J. ter & E. Meelis (1977)
Nawoord bij: Dauvellier, P.L. en E. van der Maarel: Het Globaal Ecologisch Model (GEM): een poging tot "ecologisering" van het ruimtelijk een poging tot "ecologisering" van het ruimtelijk beleid. Natuur & Milieu 77/9, p. 21

Mantel, P.J. (1977)
Blijft er nog ruimte in Zuid-Holland-West? Plan 6 1977, 13-48

Udo de Haes, H.A., W.G. Efting Dijkstra, W.J. ter Keurs & W.P. Nieuwenhuis (1977)
Een beschrijving en analyse van de afname van de open ruimte in het gebied Leiden - Den Haag - Delft. Stedebouw en Volkshuisvesting, 58e jaargang, nr. 2, februari 1977, 43-55

Udo de Haes, H.A. & A.N. van der Zande (1977)
Recreatie en natuurbehoud in de duinen. Recreatie 7, 15e jaargang, 157-173

Weijden, W.J. van der (m.m.v. G.J. Baaijens, P.E. de Jongh, W.J. ter Keurs, H.A. Udo de Haes & A.N. van der Zande) (1977)
Het dilemma van de nationale landschapsparken. Reeks 'Natuur en Milieu' 9, uitgave Stichting Natuur en Milieu, 64 p.

1976

Meelis, E. & W.J. ter Keurs (1976)
Milieukarteren: een wetenschappelijke activiteit? Natuur en Landschap 1976 3/4, 85-98

1975

Baaijens, G.J. (1975)
Landschapsparken tot proefgebieden van ruimtelijke ordening maken. Wonen-TA/BK 20, 6-13

Meininger, P.L. (m.m.v. W.J. ter Keurs) (1975)
De ornithologische betekenis van het gebied, omvat door het bestemmingsplan "buitengebied" van de gemeente Leidschendam. Rapport van de afdeling Milieubiologie der RUL aan de externe stedebouwkundige van de gemeente Leidschendam, 4 p.

1974

Meininger, P.L. (m.m.v. W.J. ter Keurs) (1974)
De ornithologische betekenis van het gebied, omvat door het bestemmingsplan "buitengebied en natuur-gebieden" gemeente Voorschoten. Rapport van de afdeling Milieubiologie der RUL aan de stedebouwkundigen van de gemeente Voorschoten ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan. Leidschendam, 14 p.

Udo de Haes, H.A. & W.J. ter Keurs (1974)
Het vervoersbeleid: een werkelijke beleidsombuiging? In: Grenzen in zicht. Reeks 'Natuur en Milieu' nr. 3,Stichting Natuur en Milieu, 64-73

1972

Gruys, P., L.G. Kop, P.R. Maas & C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh (m.m.v. G.J. Baaijens & W.J. ter Keurs) (1974)
Landbouw en ecologie. In: Grenzen in zicht. Reeks 'Natuur en Milieu'. Amsterdam, 74-83Udo de Haes, H.A. (1972)
Openbaar vervoer ten koste van autoverkeer. Intermediair, achtste jaargang 42, 33-35

How to order publications of the Department of Conservation Biology

CML reports can be ordered at our institute:
fax (+31) 71 527 5587, e-mail: secr-cml@cml.leidenuniv.nlAll other publications can be ordered at:
e-mail: cb@cml.leidenuniv.nl

Last Modified: 16-04-2009