Veldonderzoek Milieubiologie 2015-2016

Opleiding Biologie
Docent         Dr. Wil L.M. Tamis en Dr. C.J.M. Musters
ECTS 6
Niveau 200
Jaar 2
Periode 23 mei - 24 juni 2016
Voertaal Nederlands
E-Prospectus Veldonderzoek Milieubiologie

Coordinator

Coordinator: Dr. C.J.M. Musters, email: musters@cml.leidenuniv.nl.

Beschrijving

In de eerste week schrijven de cursisten in groepjes een onderzoeksvoorstel op basis van een geschreven onderzoeksopdracht. In de weken daarna wordt dit onderzoek ook echt uitgevoerd, te beginnen met twee weken veldwerk in en rond Leiden. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen van gegevens in het kader van de zelf vormgegeven onderzoeksopzet. Daarna wordt eenzelfde periode besteed aan het uitwerken en statistisch analyseren van de gegevens en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de resultaten.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het leren zelfstandig milieubiologisch onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Eindtermen:
Het kunnen uitwerken van een onderzoeksplan voor milieubiologisch veldonderzoek, met aandacht voor ceteris paribus, storende en conditionerende variabelen etc.;
Het zelfstandig kunnen uitvoeren van milieubiologisch veldonderzoek, met alle verantwoordelijkheden voor terreinbeheerders, materiaal e.d. die erbij horen;
Het zelfstandig kunnen analyseren en publiceren van een verslag van het onderzoek;
Het kunnen samenwerken in een groep, taakverdelingen, overleg, afspraken.

Onderwijsvormen

Semi-zelfstandig veldonderzoek.

Toetsing

Projectvoorstel en onderzoeksverslag.

Ingangseis/advies

Minimaal één van de cursussen Milieubiologie (3 EC) of Ecologie en Milieu (6 EC) dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Literatuur

Handleiding.

Inschrijving

Via uSis.

Rooster

Van 23 mei tot en met 24 juni 2016, het detailrooster wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Gebruik DLO (Blackboard)

Detailinformatie wordt op Blackboard gepubliceerd.

Opmerkingen

Kosten: Beperkte kosten voor handleiding (c. 5 €).

Last Modified: 14-07-2015